Polski Związek Wędkarski

Składki członkowskie 2024

Polski Związek Wędkarski

Powiadom znajomego:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA w  2024 r.

 

Lp

stopnie ulgi

Treść

Wysokość kwotowa

 

 
   

1.

 

Składka członkowska

170 zł

   

2.

 

Składka członkowska ulgowa 75%

43 zł

   

I stopień

1) członkowie uczestnicy do lat 16

   

II stopień

2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat

   

III stopień

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

   

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50%

85 zł

   

IV stopień

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

   

V stopień

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   

4.

VI stopień

Składka członkowska ulgowa 25%

128 zł

   

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

   

5.

 

Wpisowe:

     

1) członka zwyczajnego PZW

30 zł

   

2) członka uczestnika PZW – do 100%

0 – 30

   

6.

 

Legitymacja członkowska

10 zł

   

 

Uwaga:

 • W przypadku zastosowania  poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Menu