Polski Związek Wędkarski

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – wrzesień 2023

3 września br. w siedzibie ZG PZW w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, w którym uczestniczył kol. Kazimierz Kuprian – Przewodniczący GKR, kol. Wiesław Hejduk – Sekretarz GSK i kol. Robert Stabiński – Dyrektor naczelny GR PZW w Suwałkach. Obradom przewodniczyła kol. Beata Olejarz – Prezes ZG. 


Gościem uczestniczącym w części obrad był Senator Stanisław Gawłowski – Przewodniczący senackiej Komisji nadzwyczajnej ds. Klimatu. Pan Senator przedstawił zakres obecnych prac, którymi zajmuje się kierowana przez niego komisja i podziękował członkom ZG PZW za udzielane wsparcie i dotychczasową współpracę.  


Po rozpoczęciu obrad, kol. Beata Olejarz przedstawiła proponowany porządek obrad, który został zatwierdzony. Następnie zatwierdzono protokoły z dwu ostatnich posiedzeń Zarządu Głównego i przystąpiono do podejmowania uchwał. 


Kol. Dariusz Dziemianowicz - Sekretarz ZG przedstawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG od czasu ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Uchwała została podjęta.

 

W związku z odwołaniem, na czerwcowym posiedzeniu ZG, dotychczasowego Rzecznika dyscyplinarnego, Prezes ZG – kol. B.Olejarz zawnioskowała o powołanie dwóch Rzeczników dyscyplinarnych. Zaproponowała na tą funkcję kandydaturę kol. Jacka Grobelnego O/Sieradz oraz prawnika mec. Izabelę Wilk. Po dyskusji członkowie ZG podjęli stosowne uchwały zatwierdzające obie kandydatury, które zawnioskowała kol. B.Olejarz.

 

Kol. W.Hejduk przedstawił wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego o zmianę zapisów w „Regulaminie postępowania w sprawie przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW”. Zaproponowane zmiany umożliwiają rozpatrywanie przez Prezydium Kapitanatu Sportowego (odpowiedniego szczebla) spraw związanych z przewinieniami dyscyplinarnymi popełnianymi przez zawodników, trenerów i sędziów w czasie sportowych zawodów wędkarskich rangi krajowej, okręgowej i kołowej. Uchwała została podjęta.

 

Następnie Sekretarz ZG przedstawił wniosek o uchylenie uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w sprawie odwołania ze składu ZO jednego z członków. Uznając zapisy powyższej uchwały PZO Nadnoteckiego za sprzeczne ze Statutem PZW, Zarząd Główny uchylił powyższą uchwałę.

 

Kol. Andrzej Lebiotkowski – Skarbnik ZG omówił wyniki przeprowadzonej analizy finansowej w poszczególnych Okręgach PZW, z której wynika drastyczny wzrost kosztów ponoszonych na działalność statutową Związku, co jest spowodowane wzrostem cen nośników energii, podwyżek płacy minimalnej, podatków itp. Następnie kol. A.Lebiotkowski przedstawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na rok 2024. Wniosek został zatwierdzony podjętą przez ZG uchwałą. 

 

Kolejną uchwałą podjętą przez ZG, była uchwała w sprawie założeń do budżetu na 2024 rok. 

 

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak przedstawił wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia nowego wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach użytkowanych przez GR PZW w Suwałkach. Podjęto uchwałę zatwierdzającą.

 

Kol. Dariusz Ciechański – Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży przedstawił wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego o zatwierdzenie przez ZG listy sędziów klasy krajowej wraz z rekomendacją na egzamin na sędziów klasy międzynarodowej. Uchwała została podjęta.

 

Kol. Edward Fornalik przedstawił wniosek Głównej Komisji Odznak o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW członkom Okręgów w Siedlcach, Słupsku, Wrocławiu i Opolu. Wniosek przyjęto i zatwierdzono stosowną uchwałą.

 

Następnie Członkowie ZG zapoznali się z informacjami z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawionymi przez kol. K.Kupriana i W.Hejduka. Również przewodniczący poszczególnych komisji problemowych ZG przedstawili sprawozdania z bieżącej działalności. 

 

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG – kol. B.Olejarz omówiła sprawy związane z organizacją w dniach 4 - 6 października br. „Konferencji z okazji jubileuszu 145 lat zorganizowanego wędkarstwa w Polsce” oraz udziałem Okręgów PZW w „Festiwalu wędkarstwa w Kielcach” – 14 – 15 października br.

 

[MM]