Polski Związek Wędkarski

Nowe rozporządzenie MRiRW w sprawie ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Co się zmieniło?

Od 27 lipca 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Oznacza to, że dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie traci moc w dniu 27.07.2023 roku.


Co się zmieniło w stosunku do poprzedniego rozporządzenia:


1. Wyłączono zapisy regulujące sprawy związane z chowem i hodowlą ryb, a także połowem, chowem i hodowlą innych organizmów żyjących w wodzie. Będą one uregulowane wkrótce oddzielnym aktem prawnym.


2. Usunięty został zapis § 4 ust.3 z poprzedniego rozporządzenia regulujący właściwość miejscową komisji przeprowadzających egzaminy na Kartę wędkarską. Oznacza to, że osoba powyżej 14 roku życia, ubiegająca się o wydanie karty wędkarskiej będzie mogła zdać egzamin przed komisją w dowolnym powiecie na terenie Polski. Natomiast Kartę wędkarską, tak jak dotychczas wydają starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (Art. 7 ust.5 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym).


3. Określony został nowy wzór Karty wędkarskiej i wzór Karty łowiectwa podwodnego. W nowych wzorach tych dokumentów zrezygnowano z umieszczenia danych dot. miejsca i adresu zamieszkania. Ważne jest to, że Karty wędkarskie i Karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, a druki kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego według „starego” wzoru mogą być wykorzystywane (wydawane przez starostów) do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.


4. W nowym rozporządzeniu przepisy dot. połowu ryb i ich ochrony, co do zasady pozostały niezmienione względem dotychczas obowiązujących. 


- Dokonano korekt dostosowujących aktualne nazewnictwo łacińskie gatunków do obecnej wiedzy naukowej. 


- Rozszerzono o wszystkie kategorie wód obszar, w którym obowiązuje okres ochronny dla certy, łososia i troci, a nie jak dotychczas tylko w rzekach. W tym celu dotychczasowe sformułowanie „w pozostałych rzekach” zastąpiono sformułowaniem „w pozostałych wodach”.


- W celu zapewnienie kompatybilności z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w nowym rozporządzeniu zrezygnowano z wymiaru ochronnego brzanki, a także wymiaru i okresu ochronnego brzanki karpackiej. Według obecnej wiedzy naukowej brzanka i brzana karpacka stanowią jeden gatunek, który podlega gatunkowej ochronie częściowej (jako brzanka). Gatunek ten nie powinien być poddawany eksploatacji wędkarskiej. 


-  Usunięty został dotychczasowy zapis dot. wymiaru i okresu ochronnego sapy, jako gatunku obcego rodzimej faunie.


- Doprecyzowano zapis w sprawie wymiaru ochronnego, powyżej którego dozwolony jest połów ryb i raków. W przypadku ryb, pomiaru dokonuje się mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.


- Wprowadzony został nakaz uśmiercania i zakaz wpuszczania do wód inwazyjnych obcych gatunków ryb i raków. Oznacza to, że w przypadku złowienia ryb lub raków z gatunków nierodzimych, a w szczególności ryb z gatunków

- babka bycza (Neogobius melanostomus Pallas),

- babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler),

- babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel),

- babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas),

- czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel),

- sumik czarny (Ameiurus melas Rafinesque),

- sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus Lesueur) i trawianka (Perccottus glenii Dybowski)


oraz raków z gatunków:

- rak luizjański (Procambarus clarkii Girard),

- rak marmurkowy (Procambarus virginalis Lyko),

- rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque),

- rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana),

złowione okazy należy niezwłocznie uśmiercić i nie można ich wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

 

Podstawa prawna:   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (sejm.gov.pl)  (Dziennik Ustaw z 19.07.2023 r., poz. 1373)

 

[MM]